บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่(Young & Smart Accounts)ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


Comments