ตารางปฎิทินกิจกรรมสาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2556

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

หมายเหตุ

1

โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน

1.1      ด้านกีฬา (โครงการกีฬาบัญชีสัมพันธ์)

1.2      ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(โครงการวันแม่แห่งชาติ)

1.3      ด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

(โครงการวันแม่แห่งชาติ)

1.4      ด้านบำเพ็ญประโยชน์

1.5      ด้านวิชาการ 

 

25 กรกฎาคม 2556

10 สิงหาคม 2556

 

10 สิงหาคม 2556

 

5 กันยายน 2556

 

 

2

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัทอายิโนะโมโตะ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

5 กันยายน 2556

 

3

โครงการเตรียมความพร้อมและแข่งขันวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย/ระดับประเทศ

3.1 แข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

3.2 แข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

3.3 เตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ติว)

3.4 แข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ

3.5 แข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ

 

 

6 สิงหาคม 2556

8 พฤศจิกายน 2556

11 มกคาคม 2557

 

18 มกราคม 2557

มีนาคม 2557

 

4

โครงการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี (Web Site Account)

ตลอดปี 2556

 

5

โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพและงบประมาณ

5.1 หัวข้อเรื่อง การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

5.2 หัวข้อเรื่อง Update มาตรฐานวิชาชีพ

 

 

24 พฤศจิกายน 2556

1 ธันวาคม 2556

- หัวข้อเรื่องละ 6.30 ชม.

- ค่าลงทะเบียน 1,000  บาท

- รับจำนวน 70 คน

6

โครงการส่งเสริมความรู้คุณธรรม วิชาชีพ

ภาค 2 / 2556

 

7

โครงการเสริมความรู้วิชาการวิชาชีพก่อนจบของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

ภาค 2 / 2556

 

8

โครงการฝึกงานวิชาชีพบัญชี

ภาค 2 / 2556

 

9

โครงการเสริมทักษะปฏิบัติ/เทคโนโลยีสู่เส้นทางวิชาชีพ 

ภาค 2 / 2556

 

10

โครงการบริการชุมชนด้านวิชาชีพบัญชี

10.1 ชุมชนวัดบางขันแตก จ.สมุทรสงคราม

10.2 ชุมชนงิ้วลาย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

ภาค 2 / 2556

ภาค 2 / 2556

 

Comments