ประกาศ


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประกาศสำนักกิจการนักศึกษา

" หลักคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาควรถือปฏิบัติ  ประจำปีการศึกษา 2556 "
----------------------
เพื่อให้การส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา  และสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้
กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  โดยสำนักกิจการนักศึกษา  จึงขอประกาศพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง  " การใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้ถูกทาง "    
ประกาศ  ณ  วันที่  21  มิถุนายน  2556          

ตรามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โพสต์26 มี.ค. 2558 00:57โดยaccount account


1-1 of 1