1โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ส่งนักศึกษาไปเตรียมความพร้อมที่ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Comments