โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย“เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting Challenge” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย“เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ “Thailand Accounting   Challenge”  จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
Comments