โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง AEC กับวิชาชีพบัญชี และรายงานการสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  เรื่อง  AEC กับวิชาชีพบัญชี  และรายงานการสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่Comments