ปรัชญาความสำคัญของหลักสูตร


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี


         1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิชาการด้านบัญชี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

           3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

         4. เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล