บรรยายพิเศษวิชาการวางแผนและควบคุมกำไร 2560


ในรายวิชาการวางแผนและควบคุมกำไร นศ.เมื่อได้ศึกษาบทเรียนในการวางแผนบริหารกำไรภาคธุรกิจแล้ว
จากนั้นเข้ารับการอบรมเรื่องการบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ของกรมตรวจฯ ที่จัดกิจกรรมให้นศ.ประยุกต์ใช้
รูปแบบการจัดทำต้นทุนประกอบอาชีพกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได่แก่
ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ ร้านน้ำปั่น ร้ายผลไม้ตัดแต่ง ร้านถ่ายเอกสาร วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เพื่อนศ.ชั้นปีสุดท้ายได้นำความรู้ที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหากต้องไปประกอบอาชีพอิสระ
และสามารถสอนให้แก่บุคคลอื่นได้
รวมถึงการเป็นวิทยากรสอนแนะเมื่อสาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
หลังจากที่นศ.ได้ผลิตผลงานสมุดบัญชีครัวเรือนและแผ่นพับ สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพอิสระแล้ว
เอมอรเห็นความตั้งใจและทุ่มเทของนักศึกษา จึงเรียนเชิญครูบัญชีอาสากรุงเทพมหานคร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาเป็นกรรมการตัดสินผลงานเพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่สามารถนำวิชาความรู้ในภาคธุรกิจที่เรียนมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันในเชิงประจักษ์ สมเป็น smart young accountant และครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะนำผลงาน
ของนศ.ไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปสอนบัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนอาชีพให้กับประชาชนในขุมชนต่างๆต่อไป
Comments