โครงการปรับพื้นฐานวิชาบัญชี 2560


บรรยากาศการเรียนการสอน การเรียนปรับพื้นฐาน วิชาบัญชีขั้นต้น
นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โดยมีอาจารย์ภูดิท ไชยผล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และ ผศ.ขนิฐา นิลรัตนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ควบคุมดูแลการสอนอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้


Comments