ดูงานนอกสถานที่เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2560


คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี บูรณาการเรียนการสอน รายวิชา 521103 การบัญชีต้นทุน
นำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ณ ชุมชนบ้านสารภี อำเภอบางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียงได้Comments