โครงการบรรยายในชั้นเรียน วิชา 520008 การภาษีอากร 1 เรื่องใบกำกับภาษี การจัดทำรายงาน ภาษีมูลค่าเพื่ม และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย อาจารย์ปราณี ขจรกาญจนรักษ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
Comments