โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันและนักศึกษาต้องมีการปรับตัวในการเรียน
ดังนั้นสาขาวิชาการบัญชีจึงจัดโครงเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่
กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ธรรมะ นำชีวิต พิชิตความสำเร็จ" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560
Comments