โครงการเสริมความรู้วิชาการวิชาชีพบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557

เรื่องที่ 1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการปรับปรุงรายจ่ายทางการบัญชี ให้เป็นรายจ่ายทางการภาษีอากร กับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 , 51

เรื่องที่ 2 ทักษะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านวิชาชีพบัญชี ในศตวรรษที่ 21

Comments