โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน) ปี 2556
Comments