โครงการเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ : กิจกรรม Young & Smart Accountants


สาขาวิชาการบัญชี  ได้ตกลงทำความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังสำเร็จการให้ศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
จึงได้จัดโครงกาเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ :กิจกรรม " Young & Smart Accountants "
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
การนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (DBD e-filing)
การเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน และการเข้าทดสอบผ่านระบบ e-Testing
เพื่อรับใบประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานในอนาคต
วันที่ 7 , 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00 - 16.00 น.


Comments